Seuran säännöt

TUUSULAN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT, päivitetty 1.3.2019

(rek.nro 108.611, ensirek.pvm 24.02.1972)

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Tuusulan Palloseura ry.

Seuran kotipaikka on Tuusula ja sen kieli on suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä kilpailu-, liikunta- ja urheiluharrastusta,  erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena  ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

- kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;

- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;

- sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

- julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

- mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa ja harjoittaa muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

4 § Seuran jäsenyydet

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL. Seura voi johtokunnan päätöksella liittyä jäseneksi muihin urheilu- tai liikuntajärjestöihin.

Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 §  Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran toimihenkilöjäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä ja joka toimii seurassa joukkueenjohtajana tai valmentajana.

Seuran tukijäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä ja joka on seuran alle 15 -vuotiaan varsinaisen jäsenen huoltaja.

Seuran kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksivoidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle  ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia,  taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksivoidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran johtokunnan on pidettävä luetteloa seuran jäsenistä. Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, yhteystiedot ja kotipaikka.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti  johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seuran johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuuden (6) kuukauden ajaksi.

7  § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

-    laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

-         toimii seuran sääntöjen  tai tarkoituksen vastaisesti

-         syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

-         on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

-         on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa

-         ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamispäätös tulee voimaan heti.  Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla. 

8 §  Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Toimihenkilöjäseniltä, tukijäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja. 

9 §  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kokouskutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Tuusulassa ilmestyvässä lehdessä.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Kevät- ja syyskokous

              A. kevätkokouksessa

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3        Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

6        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille     

7        Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat              

8        Päätetään kokous

              B. syyskokouksessa

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle

a)       puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)       kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3        Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6        Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7        Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio        

8 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9        Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10      Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12      Päätetään kokous

11 §  Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti  tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

13 §  Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Seuran kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä

-         varsinaisella jäsenellä

-         toimihenkilöjäsenellä

-         tukijäsenellä

-         kunniajäsenellä

-         kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä

-         ainaisjäsenellä

on yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Jos erääntyneen jäsenmaksun maksaminen on laiminlyöty vähintään 30 päivän ajan, ei jäsen saa käyttää äänioikeuttaan seuran kokouksessa.

14 §       Seuran hallinto

Seuran asioita, toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, joka samalla toimii seuran hallituksena. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut kuudesta kahdeksaan (6 - 8) varsinaista jäsentä, joista yksi on kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kaksi (2)  varajäsentä.  Johtokunnan  varsinaisista vähintään kolme (3)  ja varajäsenistä yksi on erovuorossa vuosittain.  Ennen toimikauden päättymistä eronneen johtokunnan jäsenen tai varajäsenen tilalle valittava jäsen tai varajäsen valitaan johtokuntaan eronneen henkilön toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta  tai kun vähintään puolet  johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen  jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti          

1       Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2        Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3       Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista

4       Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

5       Vastata seuran taloudesta

6        Pitää jäsenluetteloa

7       Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8       Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten

9               Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

10           Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11           Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

12           Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13           Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en anomisesta

14           Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 § Tilivuosi ja tilintarkastus

Seuran toiminta- ja tilivuosi on jalkapallokausi eli marras-lokakuu (1.1.- 31.10). Muutoksen myötä 1.1.2019 alkava tilikausi on poikkeuksellisesti kymmenen (10) kuukautta eli 1.1.2019 - 31.10.2019.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä toisen  johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai johtokunnan määräämän seuran toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran pur­ka­mi­sesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään  toimintaan purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.